Global Freedom of Expression

Sri Lanka, Muttusamy v. Kannangara 52 NLR 324