Global Freedom of Expression

Sri Lanka, Environmental Foundation Ltd., v. Urban Development Authority of Sri Lanka, 47/2004 (2004)