Global Freedom of Expression

India, Yadav v. State of Uttar Pradesh, 1971 CriLJ 1773 (1971)