Global Freedom of Expression

India, B.K. Srinivasan v. State of Karnataka, 1 SCC 65 (1987)