Global Freedom of Expression

ECtHR,Schatschaschwili v. Germany [GC], App. No. 9154/10 (2015)