Global Freedom of Expression

ECtHR, Kommersant Moldovy v. Moldova (2007), No. 41827/02