Global Freedom of Expression

ECtHR, Vasileva v. Denmark, No. 52792/99 (2003)