Global Freedom of Expression

ECtHR, Valeriy Samoylov v. Russia, No. 57541/09 (2012)