Global Freedom of Expression

ECtHR, Valeriy Fuklev v. Ukraine (2014), No. 6318/03