Global Freedom of Expression

ECtHR, Şorli v. Turkey, App. No. 42048/19 (2021)