Global Freedom of Expression

ECtHR, Sommerfeld v. Germany [GC], App. No. 31871/96 (2003)