Global Freedom of Expression

ECtHR., Siredzhuk v. Ukraine, App. No. 16901/03 (2017)