Global Freedom of Expression

ECtHR, Shapovalov v. Ukraine No. 45835/05 (2012)