Global Freedom of Expression

ECtHR, Sedletska v. Ukraine, App. no. 42634/18 (2021)