Global Freedom of Expression

ECtHR, Savitchi v. Moldova, App. No. 11039/02 (2005)