Global Freedom of Expression

ECtHR, Samüt Karabulut v. Turkey, App. No. 16999/04 (2009)