Global Freedom of Expression

ECtHR, Rakhimberdiyev v. Russia, App. No. 47837/06 (2014)