Global Freedom of Expression

ECtHR, OOO Izdatelskiy Tsentr Kvartirnyy Ryad v. Russia, App. No. 39748/05 (2017)