Global Freedom of Expression

ECtHR, Novaya Gazeta and Borodyanskiy v. Russia, App. No. 14087/08 (2013)