Global Freedom of Expression

ECtHR, Naydyon v. Ukraine (2010), No. 16474/03