Global Freedom of Expression

ECtHR, Melnychenko v. Ukraine, App. No. 17707/02 (2004)