Global Freedom of Expression

ECtHR, Lyashko v. Ukraine, App. No. 21040/02 (2006)