Global Freedom of Expression

ECtHR, Kaygisiz v. Turkey, App. No. 44032/98 (2006)