Global Freedom of Expression

ECtHR, Kandzhov v. Bulgaria (2008), no. 68294/01, § 57.