Global Freedom of Expression

ECtHR, Kandzhov v. Bulgaria (2008), App. No. 68294/01.