Global Freedom of Expression

ECtHR, Handzhiyski v. Bulgaria (2021), app. no. 10783/14.