Global Freedom of Expression

ECtHR, Grimkovskaya v. Ukrania, No. 38182/03 (2011)