Global Freedom of Expression

ECtHR, Goryaynova v. Ukraine, App. No. 41752/09 (2020)