Global Freedom of Expression

ECtHR, Glinov v. Ukraine (2009), No. 13693/05