Global Freedom of Expression

ECtHR, Gazeta Ukraina-Tsentr v. Ukraine, App. No. 16695/04 (July 15, 2010)