Global Freedom of Expression

CEDH, Kakoulli v. Turkey, App. No. 38595/97 (Nov. 22, 2005)