Global Freedom of Expression

CASE OF HANDZHIYSKI v. BULGARIA