Global Freedom of Expression

ECtHR, Bosyy v. Ukraine (2018), No. 13124/08