Global Freedom of Expression

Neth., Plaintiff v. Google Netherlands BV, C/13/569654 & KG ZA 14-960 (2014)