Global Freedom of Expression

Neth., FvD c.s. v. Google Ireland Ltd., C/13/704886 / KG ZA 21-621 (2021)