Global Freedom of Expression

ECtHR, Chaykovskiy v. Ukraine (2009), No. 2295/06