Global Freedom of Expression

ECtHR, Yeloyev v. Ukraine, App. No. 17283/02 (2008)