Global Freedom of Expression

ECtHR, Vyerentsov v. Ukraine, App. No. 20372/11 (2013)