Global Freedom of Expression

ECtHR, Sinkova v. Ukraine, App. No. 39496/11 (2018)