Global Freedom of Expression

ECtHR, Shvydka v. Ukraine, No. 17888/12 (2015)