Global Freedom of Expression

ECtHR, Redaktsiya Gazety Zemlyaki v. Russia, App. No. 16224/05 (2017)