Global Freedom of Expression

ECtHR, Poyraz v. Turkey (2010), No. 15966/06