Global Freedom of Expression

ECtHR, Podkolzina v. Latvia, No. 46726/99 (2002)