Global Freedom of Expression

ECtHR, Mesut Deniz v. Turkey, No. 36716/07 (2013)