Global Freedom of Expression

ECtHR, Kharchenko v. Ukraine, App. No. 40107/02 (2011)