Global Freedom of Expression

ECtHR, Karzhev v. Bulgaria, No. 60607/08 (2017)