Global Freedom of Expression

ECtHR, John Anthony Mizzi v. Malta, App. No. 17320/10 (2011)