Global Freedom of Expression

ECtHR, Hertel v. Switzerland, App. No. 25181/94 (1998)