Global Freedom of Expression

ECtHR, Chesanovska v. France, App. No. 48047/19 (2023)