Global Freedom of Expression

ECtHR, Bykov v. Ukraine, App. No. 26675/07 (2009)